รายวิชาทั้งหมด 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ม.1 (นางสาวสุรีย์ อินธุโสภณ)
อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 2 ม.1 (นางปัทมา ปรีชา)
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ม.2 (นางสาวอุไรพร ปัดเทสา)
อ22202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 ม.2 (นางสาวณิศากร ปุตระเศรณี)
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ม.3 (นางปัทมา ปรีชา นางจิติมา อุ่มผาง)
อ23202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 ม.3 (นางสาวณัฐวดี มะสะพันธุ์ นางสาววรรณี สิริจิตตานนท์)
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ม.4 (นางสาววรรณี สิริจิตตานนท์)
อ31202 ภาษาอังกฤษ เขียน 2 ม.4 (นางจิติมา อุ่มผาง นางสาวณัฐวดี มะสะพันธุ์)
ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศส 2 ม.4 (นางสาวพวงพยอม พงษ์ทอง)
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ม.5 (นางจิตติมณฑน์ ธเนศโชติกร นางสาวณิศากร ปุตระเศรณี นางสาววรรณี สิริจิตตานนท์)
ฝ32202 ภาษาฝรั่งเศส 4 ม.5 (นางสาวพวงพยอม พงษ์ทอง)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ