รายวิชาทั้งหมด 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.1 (นางสาวสุรีย์ อินธุโสภณ)
อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 ม.1 (นางปัทมา ปรีชา)
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.2 (นางสาวอุไรพร ปัดเทสา)
อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ม.2 (นางสาวณิศากร ปุตระเศรณี)
อ23201 ภาษาอังกฤษ 5 ม.3 (นางจิติมา อุ่มผาง นางปัทมา ปรีชา)
อ23201 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 ม.3 (นางสาวณัฐวดี มะสะพันธุ์ นางสาววรรณี สิริจิตตานนท์)
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.4 (นางสาววรรณี สิริจิตตานนท์)
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส 1 ม.4 (นางสาวพวงพยอม พงษ์ทอง)
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 1 ม.4 (นางสาวณัฐวดี มะสะพันธุ์ นางจิติมา อุ่มผาง)
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3 ม.5 (นางสาวพวงพยอม พงษ์ทอง)
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5 (นางสาวณิศากร ปุตระเศรณี นางสาววรรณี สิริจิตตานนท์ นางจิตติมณฑน์ ธเนศโชติกร)
อ23202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 ม.3 (นางจิติมา อุ่มผาง นางสาวณัฐวดี มะสะพันธุ์)
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ม.4 (นางสาววรรณี สิริจิตตานนท์)
อ31202 ภาษาอังกฤษ เขียน 2 ม.4 (นางสาวณัฐวดี มะสะพันธุ์)
ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศส 2 ม.4 (นางสาวพวงพยอม พงษ์ทอง)
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ม.5 (นางจิตติมณฑน์ ธเนศโชติกร นางสาวณิศากร ปุตระเศรณี นางสาววรรณี สิริจิตตานนท์)
ฝ32202 ภาษาฝรั่งเศส 4 ม.5 (นางสาวพวงพยอม พงษ์ทอง)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ