รายวิชาทั้งหมด 
ว21202 Science Project M.1 (Mr.Cillian de Buitler)
ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ม.1 (นางสาววิภา สุกรี นางสาวศิริวัลย์ ชิณวงษ์)
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ม.2 (นางสาววิภา สุกรี นางสาวศิริวัลย์ ชิณวงษ์)
ว22203 Renewable Energy M.2 (Mr.Jake Stephen Menen)
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ม.3 (นางสาวอุษา สิงสมดี นางสาวปวีณา จาดพันธ์อินทร์)
ว23201 เคมีน่ารู้ ม.3 (นางสาวอุษา สิงสมดี)
ว31101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ม.4 (นายภานุวัฒน์ ใช้พานิช นางสาวปวีณา จาดพันธ์อินทร์)
ว31221 เคมี 1 ม.4 (นางอุทัยรัก นวลนุกูล)
ว31241 ชีววิทยา 1 ม.4 (นายภานุวัฒน์ ใช้พานิช)
ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 ม.5 (นางดวงฤดี ไชยเขต)
ว32243 ชีววิทยา 3 ม.5 (ดร.พัชราณี ฟักทองพรรณ นายภานุวัฒน์ ใช้พานิช)
ว32223 เคมี 3 ม.5 (นางอนุรักษ์ กิจเกตุก้อง)
ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 ม.6 (นางอนุรักษ์ กิจเกตุก้อง นางดวงฤดี ไชยเขต)
ว33225 เคมี 5 ม.6 (นางอุทัยรัก นวลนุกุล)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ