รายวิชาทั้งหมด 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ม.1 (นางสาวอุษา สิงห์สมดี นางสาวศิริวัลย์ ชิณวงษ์)
ว21203 Kingdom of Life M.1 (Mr. Cillian de Buitleir)
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ม.2 (นางสาววิภา สุกรี นายภานุวัฒน์ ใช้พานิช)
ว22204 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม ม.2 (นางดวงฤดี ไชยเขต นางสาวศิริวัลย์ ชิณวงษ์)
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ม.3 (นางดวงฤดี ไชยเขต นางสาวปวีณา จาดพันธ์อินทร์)
ว23202 ฟิสิกส์เบื้องต้น ม.3 (นางสาวปวีณา จาดพันธ์อินทร์ นางสาวอุษา สิงสมดี)
ว31102 วิทยาศาสตร์ 2 ม.4 (นางอุทัยรัก นวลนุกูล นางสาวปวีณา จาดพันธ์อินทร์)
ว31242 ชีววิทยา 2 ม.4 (นายภานุวัฒน์ ใช้พานิช)
ว31222 เคมี 2 ม.4 (นางอนุรักษ์ กิจเกตุก้อง)
ว32102 วิทยาศาสตร์ 4 ม.5 (นางสาวอัจฉรา ปานรอด)
ว32224 เคมี 4 ม.5 (นางอนุรักษ์ กิจเกตุก้อง)
ว32244 ชีววิทยา 4 ม.5 (ดร.พัชราณี ฟักทองพรรณ นายภานุวัฒน์ ใช้พานิช)
ว33102 วิทยาศาสตร์ 6 ม.6 (นางสาวอัจฉรา ปานรอด นางอุทัยรัก นวลนุกูล)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ