รายวิชาทั้งหมด 
ส21103 สังคมศึกษา 4 ม.1 (นางลำดวน ปางวิสุทธิพงศ์)
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 ม.1 (นางสาวยุพาภรณ์ แจ้งเจนกิจ)
ส22103 สังคมศึกษา 4 ม.2 (นางสาวญาณิศา ชาวปากน้ำ)
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 ม.2 (นางสาวยุพาภรณ์ แจ้งเจนกิจ นางสิริลักษณ์ แก้วพิจิตร)
ส23103 สังคมศึกษา 6 ม.3 (นางนุจิอาภา ขจรบุญ)
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 ม.3 (นางสาวสิริลักษณ์ ตาณพันธุ์)
ส31103 สังคมศึกษา 2 ม.4 (นางพูนทรัพย์ วิริยะพูลผล)
ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 ม.4 (นางสาวเพียงใจ แสงสวัสดิกุล)
ส30202 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ม.4 (นางสิริลักษณ์ แก้วพิจิตร)
ส32103 สังคมศึกษา 4 ม.5 (นางพูนทรัพย์ วิริยะพูลผล)
ส32103 สังคมศึกษา 4 ม.5 (นางอาณิกา วีระประทีป)
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 ม.5 (นางอาณิกา วีระประทีป)
ส30204 รัฐศาสตร์เบื้องต้น ม.5 (นางสาวยุพาภรณ์ แจ้งเจนกิจ)
ส33102 สังคมศึกษา 6 ม.6 (นางพูนทรัพย์ วิริยะพูลผล)
ส30206 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.6 (นางสาวเพียงใจ แสงสวัสดิกุล)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ