หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
ส21101 สังคมศึกษา 1 ม.1 (นางลำดวน ปางวิสุทธิพงศ์)
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 ม.1 (นางสาวยุพาภรณ์ แจ้งเจนกิจ)
ส22101 สังคมศึกษา 3 ม.2 (นางสาวญาณิศา ชาวปากน้ำ)
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 ม.2 (นางสาวเพียงใจ แสงสวัสดิกุล)
ส23101 สังคมศึกษา 5 ม.3 (นางนุจิอาภา ขจรบุญ)
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 ม.3 (นางสิริลักษณ์ แก้วพิจิตร)
ส31101 สังคมศึกษา 1 ม.4 (นางพูนทรัพย์ วิริยะพูลผล)
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 ม.4 (นางสาวเพียงใจ แสงสวัสดิกุล)
ส30207 ภูมิศาสตร์ ม.4 (นางสิริลักษณ์ แก้วพิจิตร)
ส32101 สังคมศึกษา 3 ม.5 (นางอาณิกา วีระประทีป)
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 ม.5 (นางอาณิกา วีระประทีป)
ส30203 การเงิน การธนาคาร และการคลัง ม.5 (นางสาวยุพาภรณ์ แจ้งเจนกิจ )
ส33101 สังคมศึกษา 5 ม.6 (นางพูนทรัพย์ วิริยะพูลผล)
ส21103 สังคมศึกษา 2 ม.1 (นางสิริลักษณ์ แก้วพิจิตร นางสาวญาณิศา ชาวปากน้ำ)
ส21235 หน้าที่พลเมือง 2 ม.1 (นางสิริลักษณ์ แก้วพิจิตร)
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 ม.1 (นางสาวยุพาภรณ์ แจ้งเจนกิจ)
ส22103 สังคมศึกษา 4 ม.2 (นางปรีชญา ชัยกิตติกรณ์ นางสาวญาณิศา ชาวปากน้ำ)
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 ม.2 (นางสิริลักษณ์ แก้วพิจิตร)
ส23103 สังคมศึกษา 6 ม.3 (นางนุจิอาภา ขจรบุญ)
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 ม.3 (นางปรีชญา ชัยกิตติกรณ์)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ