รายวิชาทั้งหมด 
ส11101 สังคมศึกษา 1 ป.1 (นางสาวสุทธาทิพย์ ไชยวุฒิ)
ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 ป.1 (นางสาวสุทธาทิพย์ ไชยวุฒิ)
ส12101 สังคมศึกษา 2 ป.2 (นางอัญชลี สมันตกล)
ส12102 ประวัติศาสตร์ 2 ป.2 (นางอัญชลี สมันตกล)
ส13101 สังคมศึกษา 3 ป.3 (นายสุรเกียรติ ธเนศโชติกร)
ส13102 ประวัติศาสตร์ 3 ป.3 (นายสุรเกียรติ ธเนศโชติกร)
ส14101 สังคมศึกษา 4 ป.4 (นางสาวเกศรินทร์ มีศรีสุข)
ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 ป.4 (นางสาวเกศรินทร์ มีศรีสุข)
ส15101 สังคมศึกษา 5 ป.5 (นางสาวฉัตรา ดีศรีศักดิ์)
ส15102 ประวัติศาสตร์ 5 ป.5 (นางสาวฉัตรา ดีศรีศักดิ์)
ส16101 สังคมศึกษา 6 ป.6 (นางปรีชญา ชัยกิตติกรณ์)
ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 ป.6 (นางปรีชญา ชัยกิตติกรณ์)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ