รายวิชาทั้งหมด 
ง11101 การงาน ป.1 (นางสาวสรารัตน์ ตามสั่ง นางสาววาสนา มาฆะคำ)
ง11101 คอมพิวเตอร์ ป.1 (นางสาวสุพ้ตรา ราศรี)
ง12101 การงาน ป.2 (นางสาวสรารัตน์ ตามสั่ง นางสาววาสนา มาฆะคำ)
ง12101 คอมพิวเตอร์ ป.2 (นางสาวเพ็ญศรี ช่วยเกิด)
ง13101 การงาน ป.3 (นางสาววาสนา มาฆะคำ นางสาวสรารัตน์ ตามสั่ง)
ง13101 คอมพิวเตอร์ ป.3 (นางสาวศุภศิริ ไชยณรงค์)
ง14101 การงาน ป.4 (นางสาวชลทิชา ชั่งสัจจา)
ง14101 คอมพิวเตอร์ ป.4 (นางสาวศุภศิริ ไชยณรงค์)
ง15101 การงาน ป.5 (นางสาวชลทิชา ชั่งสัจจา)
ง15101 คอมพิวเตอร์ ป.5 (นางปัณยพรณ์ ชัยนิลพันธุ์)
ง16101 การงาน ป.6 (นางสาวชลทิชา ชั่งสัจจา)
ง16101 คอมพิวเตอร์ ป.6 (นางปัณยพรณ์ ชัยนิลพันธุ์)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ