รายวิชาทั้งหมด 
ง11101 การงาน ป.1 (นางสาวสรารัตน์ ตามสั่ง)
ง11101 คอมพิวเตอร์ ป.1 (นางสาวสุพ้ตรา ราศรี)
ง12101 การงาน ป.2 (นางสาวชลทิชา ชั่งสัจจา)
ง12101 คอมพิวเตอร์ ป.2 (นางสาวเพ็ญศรี เกิดช่วย นางสาวสุพัตรา ราศรี)
ง13101 การงาน ป.3 (นางสาวสรารัตน์ ตามสั่ง)
ง13101 คอมพิวเตอร์ ป.3 (นางสาวเพ็ญศรี ช่วยเกิด)
ง14101 การงาน ป.4 (นางสาวชลทิชา ชั่งสัจจา)
ง14101 คอมพิวเตอร์ ป.4 (นางสาวศุภศิริ ไชยณรงค์)
ง15101 การงาน ป.5 (นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์พรพันธุ์)
ง15101 คอมพิวเตอร์ ป.5 (นางปัณยพรณ์ ชัยนิลพันธุ์)
ง16101 การงาน ป.6 (นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์พรพันธุ์)
ง16101 คอมพิวเตอร์ ป.6 (นางปัณยพรณ์ ชัยนิลพันธุ์)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ