รายวิชาทั้งหมด 
พ11101 สุขศึกษา 1 ป.1 (นายสุรพงศ์ โปร่งน้ำใจ)
พ11101 ว่ายน้ำ 1 ป.1 (นางสาวปภาณีย์ จันทร์กระจ่าง นางสาวยุวลักษณ์ หลีเจริญ นางสุรีย์พร จิระสถิตย์พร นายสุรพงศ์ โปร่งน้ำใจ)
พ12101 สุขศึกษา 2 ป.2 (นางสาวเสาวนีย์ รันระนา นายโกวิทย์ จันทรวงศ์)
พ12101 พลศึกษา 2 ป.2 (นางสาวเสาวนีย์ รันระนา)
พ13101 สุขศึกษา 3 ป.3 (นางสาวรุ้งทอง ศรีวรานนท์)
พ13101 ว่ายน้ำ 3 ป.3 (นางสาวปภาณีย์ จันทร์กระจ่าง นางสาวยุวลักษณ์ หลีเจริญ นางสุรีย์พร จิระสถิตย์พร นายสุรพงศ์ โปร่งน้ำใจ)
พ14101 สุขศึกษา 4 ป.4 (นายโกวิทย์ จันทรวงศ์)
พ14101 พลศึกษา 4 ป.4 (นางสาวเสาวนีย์ รันระนา)
พ15101 สุขศึกษา 5 ป.5 (นางสาวรุ้งทอง ศรีวรานนท์)
พ15101 ว่ายน้ำ 5 ป.5 (นางสาวปภาณีย์ จันทร์กระจ่าง นางสาวยุวลักษณ์ หลีเจริญ นางสุรีย์พร จิระสถิตย์พร นางศิรินาถ ใจสบาย)
พ16101 สุขศึกษา 6 ป.6 (นางสาวรุ้งทอง ศรีวรานนท์)
พ16101 พลศึกษา 6 ป.6 (นายโกวิทย์ จันทรวงศ์)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ