รายวิชาทั้งหมด 
ศ11101 นาฏศิลป์ไทย ป.1 (นางจรรยาศิริ ธนะมงคลฤกษ์ นางรัตนาวลี ธงวิชัย)
ศ11101 ดนตรีไทย ป.1 (นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัย นางอุษา แสงไพโรจน์ นายณัฐพงษ์ จิตอารีวงศ์)
ศ12101 ทัศนศิลป ป.2 (นายมนตรี ทองผักแว่น)
ศ12101 ดนตรีสากล ป.2 (นายชยพัทธ์ เบญจาพิสุทธิ์)
ศ13101 ดนตรีไทย ป.3 (นายณัฐพงษ์ จิตอารีวงศ์ นายสุรนาตร์ จะระ นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัย)
ศ13101 นาฏศิลป์ไทย ป.3 (นางรัตนาวลี ธงวิชัย นางจรรยาศิริ ธนะมงคลฤกษ์)
ศ14101 ทัศนศิลป์ ป.4 (นายมนตรี ทองผักแว่น)
ศ14101 ดนตรีสากล ป.4 (นายชยพัทธ์ เบญจาพิสุทธิ์)
ศ15101 ดนตรีไทย ป.5 (นายสุรนาตร์ จะระ นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัย นายณัฐพงษ์ จิตอารีวงศ์)
ศ15101 นาฏศิลป์ไทย ป.5 (นางรัตนาวลี ธงวิชัย นางสาวแก้วตา สุขเกษม นางจรรยาศิริ ธนะมงคลฤกษ์)
ศ16101 ทัศนศิลป์ ป.6 (นายศิลปากร หอมสมบัติ)
ศ16101 ดนตรีสากล ป.6 (นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์ระมณี )

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ