รายวิชาทั้งหมด 
ศ11101 ดนตรีสากล ป.1 (นายชยพัทธ์ เบญจพิสุทธิ์)
ศ11101 ทัศนศิลป์ ป.1 (นายมนตรี ทองผักแว่น)
ศ12101 ดนตรีไทย ป.2 (นางอุษา แสงไพโรจน์ นายสุรนาตร์ จะระ นายณัฐพงษ์ จิตอารีวงค์ นายศรุต วัฒนากุลศิลปชัย)
ศ12101 นาฏศิลป์ไทย ป.2 (นางจรรยาศิริ ธนะมงคลฤกษ์ นางรัตนาวลี ธงวิชัย)
ศ13101 ทัศนศิลป์ ป.3 (นายมนตรี ทองผักแว่น)
ศ13101 ดนตรีสากล ป.3 (นายชยพัทธ์ เบญจาพิสุทธิ์)
ศ14101 ดนตรีไทย ป.4 (นายสุรนาตร์ จะระ นายณัฐพงษ์ จิตอารีวงค์ นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัย)
ศ14101 นาฏศิลป์ไทย ป.4 (นางจรรยาศิริ ธนะมงคลฤกษ์ นางรัตนาวลี ธงวิชัย)
ศ15101 ทัศนศิลป์ ป.5 (นายศิลปากร หอมสมบัติ)
ศ16101 ดนตรีไทย ป.6 (นายสุรนาตร์ จะระ นายณัฐพงษ์ จิตอารีวงค์ นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัย)
ศ16101 นาฏศิลป์ไทย ป.6 (นางสาวแก้วตา สุขเกษม นางจรรยาศิริ ธนะมงคลฤกษ์)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ