ศิลปะ
รายวิชาทั้งหมด 
ศ21101 ดนตรีไทย ม.1 (นายปริญญา ทัศนมาศ)
ศ21101 นาฏศิลป์ ม.1 (นางสาวแก้วตา สุขเกษม)
ศ22101 ทัศนศิลป์ ม.2 (นางสาวชลนิศา ชุติมาสนทิศ)
ศ22101 ดนตรีสากล ม.2 (นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มะณี)
ศ23101 ดนตรีไทย ม.3 (นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐ)
ศ23101 นาฎศิลป์ ม.3 (นางสาวนันธิดา สวนเอก)
ศ31101 ทัศนศิลป์ ม.4 (นายบุรินทร์ พิมมงละ)
ศ30201 วิจิตรศิลป์ ม.4 (นางสาวชลนิศา ชุติมาสนทิศ)
ศ31101 ดนตรีสากล ม.4 (นายต่อศักดิ์ จันทร์ต๊ะ)
ศ32101 ดนตรีไทย ม.5 (นายสุรินทร์ บุญมาเลิศ)
ศ32101 นาฎศิลป์ ม.5 (นางสาวจุฑาพร ศราภัยวานิช)
ศ33101 ดนตรีสากล ม.6 (นายต่อศักดิ์ จันทร์ต๊ะ)
ศ33101 ทัศนศิลป์ ม.6 (นายบุรินทร์ พิมมงละ)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ