ศิลปะ
รายวิชาทั้งหมด 
ศ21102 ทัศนศิลป์ ม.1 (นางสาวชลนิศา ชุติมาสนทิศ)
ศ21102 ดนตรีสากล ม.1 (นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มะณี)
ศ22102 ดนตรีไทย ม.2 (นายปริญญา ทัศนมาศ)
ศ22102 นาฎศิลป์ ม.2 (นางสาวแก้วตา สุขเกษม)
ศ23102 ทัศนศิลป์ ม.3 (นางสาวชลนิศา ชุติมาสนทิศ)
ศ23102 ดนตรีสากล ม.3 (นายต่อศักดิ์ จันทร์ต๊ะ)
ศ31102 ดนตรีไทย ม.4 (นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐ)
ศ31102 นาฎศิลป์ ม.4 (นางสาวนันธิดา สวนเอก)
ศ31102 ศิลปะประยุกต์ ม.4 (นายบุรินทร์ พิมมงละ)
ศ23102 ดนตรีสากล ม.5 (นายต่อศักดิ์ จันทร์ต๊ะ)
ศ32102 ทัศนศิลป์ ม.5 (นายบุรินทร์ พิมมงละ)
ศ33102 ดนตรีไทย ม.6 (นายสุรินทร์ บุญมาเลิศ)
ศ33102 นาฎศิลป์ ม.6 (นางสาวจุฑาพร ศราภัยวานิช)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ