รายวิชาทั้งหมด 
ง21101 การงาน 1 ม.1 (นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์พรพันธุ์)
ง21101 คอมพิวเตอร์ 1 ม.1 (นางศศิพิมพ์ จันต๊ะวงศ์)
ง22101 การงาน 3 ม.2 (นางดุษฎี ศรีโชค)
ง22101 คอมพิวเตอร์ 3 ม.2 (นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์)
ง23101 การงาน 5 ม.3 (นางสาวสุดาพร สมพงษ์)
ง23101 คอมพิวเตอร์ 5 ม.3 (นางสาวสุพีรา ดาวเรือง)Guest access
ง30201 เทคนิคการถนอมอาหาร ม.4 (นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์พรพันธุ์)
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 (นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์พรพันธุ์ นางดุษฎี ศรีโชค)
ง30211 ประกอบอาหาร 1 ม.4 (นางดุษฎี ศรีโชค)
ง31201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและระบบปฏิบัติการ ม.4 (นางสาวพันธวี บุญยอม นางศศิพิมพ์ จันต๊ะวงศ์)
ง30213 ประกอบอาหาร 3 ม.5 (นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์พรพันธุ์)
ง30203 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ม.5 (นางสาวสุพีรา ดาวเรือง)
ง32201 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างข้อมูล ม.5 (นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์ นางสาวสุพีรา ดาวเรือง)
ง32101 เทคโนโลยีการออกแบบเบื้องต้น ม.5 (นางสาวพันธวี บุญยอม)
ง33101 โครงงานอาชีพและคอมพิวเตอร์ ม.6 (นางสาวสุดาพร สมพงษ์)
ง30205 การจัดดอกไม้ ม.6 (นางดุษฎี ศรีโชค)
ง30215 ประกอบอาหาร 5 ม.6 (นางสาวสุดาพร สมพงษ์)
ง33201 การเขียนโปรแกรมเชิงควบคุม ม.6 (นายอภิชาติ อินทนิน)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ