รายวิชาทั้งหมด 
ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (การงาน) ม.1 (นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์พรพันธุ์)
ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (คอมพิวเตอร์) ม.1 (นางศศิพิมพ์ จันต๊ะวงษ์)
ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (คอมพิวเตอร์) ม.2 (นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์)
ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (การงาน) ม.2 (นางดุษฎี ศรีโชค)
ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 (การงาน) ม.3 (นางสาวสุดาพร สมพงษ์)
ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 (คอมพิวเตอร์) ม.3 (นางสาวสุพีรา ดาวเรือง)Guest access
ง30204 การจัดดอกไม้ ม.4 (นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์พรพันธุ์)
ง31102 ทักษะการดำรงชีวิต ม.4 (นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์พรพันธุ์ นางดุษฎี ศรีโชค)
ง31202 การเขียนโปรแกรมระดับกลาง ม.4 (นางสาวพันธวี บุญยอม นางศศิพิมพ์ จันต๊ะวงศ์)
ง30212 ประกอบอาหาร 2 ม.4 (นางดุษฎี ศรีโชค)
ง30204 การแกะสลักผัก ผลไม้ ม.5 (นางดุษฎี ศรีโชค)
ง32202 การเขียนโปรแกรมระดับสูง ม.5 (นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์ นางสาวสุพีรา ดาวเรือง)
ง30214 ประกอบอาหาร 4 ม.5 (นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์พรพันธุ์)
ง32102 เทคโนโลยีการออกแบบขั้นสูง ม.5 (นางสาวพันธวี บุญยอม)
ง33102 การงานอาชีพ ม.6 (นางสาวสุดาพร สมพงษ์)
ง33202 คอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ ม.6 (นายอภิชาติ อินทนิน)
ง30216 ประกอบอาหาร 6 ม.6 (นางสาวสุดาพร สมพงษ์)

Skip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบ